Spring naar content

Duurzaamheid en SDG’s

Home » Duurzaamheid en SDG’s

Met steeds meer mensen op deze planeet en ongeremde economische groei raken wij de ecologische en sociaaleconomische grenzen van de planeet. Het is een grote uitdaging om brede welvaart en welzijn te realiseren op een manier die inclusief en rechtvaardig is voor iedereen. Om dit te bereiken is er een ingrijpende verandering nodig, ofwel een ‘transitie’. Dit betekent dat we dingen niet een klein beetje anders moeten doen, maar fundamenteel anders moeten doen. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen de ‘to-do lijst’ om succesvol een betere leefbaarheid te bereiken.

Bijdrage vanuit ondernemingen gevraagd

De agenda voor duurzame ontwikkeling is gericht op realisatie in 2030. Naast de overheid en de financiële sector wordt nadrukkelijk een bijdrage vanuit ondernemingen gevraagd. Door de aard van onze dienstverlening staan wij in het hart van de aansturing van complexiteit. Met data en informatie als brandstof verbinden wij afdelingen en organisaties. Vanuit factbased besturing van duurzame impact zijn wij niet alleen bij onszelf, maar ook bij onze stakeholders in staat het verschil te maken in een succesvolle realisatie van de SDG’s.

Waar richten wij ons op?

Vanuit de Verenigde Naties zijn er 17 Sustainable Development Goals gedefinieerd. De Hot ITem Academy heeft uit deze SDG’s een selectie van 7 doelen gemaakt, die het meest passen bij de intrinsieke motivatie van onze medewerkers en bij de aard van onze werkzaamheden. Hiermee kunnen we dus maximale impact maken. Hieronder beschrijven wij hoe wij de geselecteerde 7 doelen hebben vertaald naar concreet meetbare verduurzamingsstappen.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

De Hot ITem Academy hecht groot belang aan de goede gezondheid en welzijn van zijn medewerkers en wil mede hierdoor bijdragen aan een gezondere maatschappij.

Sinds de oprichting hebben wij als overtuiging dat een goede gezondheid en welzijn aan de basis staat van een fijn leven. Wij geven daar binnen en buiten de Hot ITem Academy al op diverse manieren opvolging aan. Vanuit SDG 3 bouwen we daar graag op voort.

Intern maken we werk van de thema’s bewustwording, beweging en het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van al onze medewerkers. In deze periode focussen we daarbij mede op het werken vanuit huis. Denk daarbij aan het actief communiceren over uiteenlopende zaken rondom een goede gezondheid, bijvoorbeeld voeding, beweging en een gezonde (thuis)werkplek. Wij zien het als onze taak om onze medewerkers betrokken te krijgen en te houden rond de verschillende thema’s. Daarnaast willen we een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid in een breder maatschappelijk perspectief, zoals de ondersteuning van sportclubs en initiatieven gericht op sport en bewegen.

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

Van organisaties wordt tegenwoordig niet alleen verwacht dat zij keuzes maken vanuit economisch perspectief. Het vinden van de juiste balans tussen winstgevendheid en doelstellingen vanuit milieu, ethiek en sociaalmaatschappelijke aanvaardbaarheid is een grote uitdaging voor iedere organisatie – groot of klein.

Als vooraanstaand kennispartner onderschrijft de Hot ITem Academy het belang van goed onderwijs als fundament voor het maken van de juiste beslissingen. Kennisdelen is kennis vermenigvuldigen, maar in een wereld met ongelijke toegang tot deze kennis is dit niet vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd is er dringend behoefte aan meer gekwalificeerde professionals voor het oplossen en mitigeren van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals het aanpassen aan klimaatverandering, de energietransitie en de steeds sterker wordende inkomens- en vermogensongelijkheid.

Daarom willen we, juist ook op dit gebied, impact maken. Onder andere door, in samenwerking met kennispartners, onderwijs breder toegankelijk te maken.

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

Groene, betaalbare en betrouwbare energie is de bron voor welvaart. Om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar groene en hernieuwbare energie te kunnen laten slagen, is het nodig dat iedereen bijdraagt aan een energiezuinige en groene infrastructuur.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin. Dit uit zich onder meer in de overgang naar een maximaal elektrisch leasewagenpark en het verduurzamen van de verlichting en energiehuishouding in ons pand.

Bij de eventuele inkoop van groene stroom is ons uitgangspunt dat dit leidt tot een daadwerkelijk hogere productie van groene stroom (additionaliteit). We controleren dit aan de hand van ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). Daarnaast is het onze ambitie om grotendeels zelfvoorzienend te worden door het opwekken van zonne-energie.

Ook willen we medewerkers stimuleren om in hun privésituatie een verandering teweeg te brengen op dit vlak, bijvoorbeeld door een flexibel mobiliteitsconcept aan te bieden (OV, leasefiets). We beperken de noodzakelijke reiskilometers door thuiswerken structureel aan te bieden en we introduceren een innovatief concept waarbij zuinig rijden wordt beloond.

SDG 8: waardig werk en economische groei

Eerlijk werk is essentieel voor het tegengaan van armoede en sociale ongelijkheid en ondersteunt groei zonder schadelijke milieu- of sociaaleconomische neveneffecten. Hier valt onder: nieuwkomers helpen met kansen, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het versterken van de vaardigheden van werknemers voor arbeidsmarkttransities, een lerende cultuur en het versterken van de zelfregie van werknemers.

Vanuit onze eigen filosofie van het sturen op data willen we de concrete progressie op de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering kunnen meten. Door alle 7 door ons geadopteerde SDG’s aan KPI’s te koppelen en vanuit hier te leren en ontwikkelen, willen we iedere dag betere keuzes kunnen maken. Uiteindelijk draagt dit bij aan meer betrokkenheid, ondernemerschap, creativiteit en innovatie voor de verdere totstandkoming van duurzame economische groei.

We maken onze impact meetbaar met de Ellen McArthur Foundation en het GSES-classificatiesysteem. De SDG’s die we geselecteerd hebben, vertalen we naar besturingsthema’s en een SDG-dashboard. De voortgang op deze thema’s wordt maandelijks gevalideerd en gewaarborgd door de verantwoordelijke directieleden.

SDG 10: ongelijkheid verminderen

De Hot ITem Academy biedt iedere medewerker een werkomgeving waarin hij of zij zich te allen tijde veilig voelt en waar men onderling respect voor elkaar heeft. Hoe divers wij als de Hot ITem Academy ook zijn, wij delen allemaal dezelfde kernwaarden: inspirerend, sociaal, scherp, verantwoordelijk en gericht op groei.

Ons uitgangspunt is een omgeving te zijn waarin iedere (potentiële) medewerker zich welkom en geaccepteerd voelt en volledig zichzelf kan zijn met als motto: ‘talent als basis en diversiteit als kracht’.

Persoonlijke kenmerken, persoonlijkheid of afkomst zijn geen enkele belemmering voor acceptatie en/of sociaaleconomisch succes. Integendeel, de Hot ITem Academy dankt zijn succes als kennispartner voor een belangrijk deel juist aan het met een positieve mindset tegemoet treden van diversiteit en inclusiviteit.

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

Met alles wat we doen of kopen, laten we een ecologische voetafdruk achter. De goederen die we gebruiken, komen op een bepaalde manier tot stand en worden uiteindelijk ook weer afgevoerd. Denk hierbij aan alles wat met inkoop, productie en consumptie te maken heeft, zoals voedsel, meubilair, pc’s, telefoons, kleding etc. Deze goederen hebben we vaak nodig om onze werkzaamheden te verrichten. We kunnen echter wel keuzes maken in de hoeveelheid die we verbruiken en wat de ecologische impact is van producten die we consumeren, om zo chemicaliën en ander afval in lucht, water en bodem te verminderen.

De Hot ITem Academy onderzoekt doorlopend hoe de eigen voetafdruk verder verminderd kan worden. Hierbij kijken we naar wat voor soort producten we inkopen en hoe deze tot stand komen. Ook (her)beoordelen wij in welke mate onze leveranciers voldoen aan onze normen.

Een aantal voorbeelden:

  • Promoten van bewustzijn op individuele en organisatorische keuzes
  • Minder gebruik maken van wegwerpartikelen
  • Bevorderen van inkoop van biologische producten en verminderen van voedselverspilling
  • Verder verduurzamen van onze inkoop en samenwerkingspartnerschappen
  • Implementeren van besturing en continue verbetering op onze impact van inkoop en consumptie
  • Opnemen van duurzaamheidsinformatie over inkoop en samenwerking in de rapporteringscyclus

SDG 17: samenwerkingsverbanden

SDG 17 faciliteert het opleveren van de overige 16 SDG’s door het versterken en stroomlijnen van samenwerking tussen het bedrijfsleven, financiële instellingen, overheden en kennisinstituten. Het doel hierbij is het verkrijgen van een gedeelde visie en het realiseren van oplossingen.

Voorbeelden van partnerschappen die wij verder willen ontwikkelen:

  • Opzetten van kennisdeling voor het ontwikkelen van datagedreven proposities met partijen die gespecialiseerd zijn in het faciliteren van duurzame ontwikkeling
  • Samenwerkingen op wetenschappelijk of technisch vlak om nieuwe inzichten te krijgen uit meer en betere (gedeelde) data en statistiek, en technologische middelen
  • Met kennis en veranderkracht partijen helpen versnellen in hun duurzame ontwikkeling

Conclusion Cares

De toekomst is duurzaam en digitaal. Het Conclusion ecosysteem neemt verantwoordelijkheid om de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. Duurzaamheid is van iedereen, dus ook van jou. Daarom is onze missie op duurzaam ondernemen: let’s bring IT and sustainability in symbiosis.

Lees er alles over op de website van Conclusion

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor verduurzamen op basis van een datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven